WetgevingLégislation

Model 1 –  algemene informatieclausule – gebruik voor (enkel) patiëntenregistratie, patiëntenbeheer en patiëntenzorg  

Uw persoonsgegevens worden door NK Orthopedics verwerkt voor patiëntenregistratie, -beheer en -zorg op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw behandeling/het verstrekken van zorg aan U. U kan ons, via een verzoek op info@nkorthopedics.eu altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot ons Facturatie dienst op nkorthopedics@gmail.com Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.nkorthopedics.eu

Model 2 – informatieclausule bij onrechtstreekse verkrijging van patiëntengegevens 

Beste, 

Uw persoonsgegevens worden, overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, verwerkt door NK Orthopedics voor doeleinden van 

–          Patiëntenregistratie, -beheer en -zorg

–          communicatie/public relations, om ons toe te laten te communiceren met u als vertegenwoordiger van de onderneming waarvoor uw werkt

–          (…) 

Die gegevens hebben wij verkregen van een Ziekenhuis of een ander zorgverlener 

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot onze dienst facturatie op de volgende email: nkorthopedics@gmail.com . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.nkorthopedics.eu

Model 4 –  algemene informatieclausule – gebruik voor klantenbeheer én direct marketing 

Uw persoonsgegevens worden door NK Orthopedics verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@nkorthopedics.eu Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot onze facturatie dienst : nkorthopedics@gmail.com. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.nkorthopedics@gmail.com

Model 5 – algemeen privacybeleid

NK Orthopedie respecteert uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. In deze verklaring beschrijft NK Orthopedics hoe zij uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Het vormt dan ook het algemene beleid van NK Orthopedics@gmail.com op het gebied van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is NK Orthopedie, Houtstraat 145, 3890 Jeuk

REGISTRATIE in het BCE BE0682.484.674

Als u vragen heeft over deze verklaring en ons beleid, neem dan contact op met onze afdeling facturering / administratie op het volgende e-mailadres: nkorthopedics@gmail.com. Bij vragen die meer zijn dan een eenvoudig verzoek om informatie, kunnen we u vragen om u te identificeren, zodat we zeker weten dat we de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon meedelen.

Wanneer verzamelt en verwerkt u de gegevens?

NK Orthopedics verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u door ons als patiënt wordt behandeld en verzorgd of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt.

Als u leverancier bent, worden uw gegevens of die van uw contactpersoon verwerkt in het kader van deze werkzaamheden, evenals bij het opstellen van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

MOGELIJK: In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens om onze producten of diensten aan u te presenteren (direct marketing)

Het kan zijn dat we gegevens over u moeten verwerken omdat deze belangrijk zijn of kunnen zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om een ​​beroep te kunnen doen op uw advies of diensten.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt door NK Orthopedie?

Dit zijn de gegevens die u ons geeft en die wij nodig hebben voor uw behandeling en zorg als patiënt waarvoor u een beroep op ons doet, zoals uw naam en adres, uw e-mailadres en eventuele andere gegevens, met name gegevens met betrekking tot uw gezondheid. Meestal verstrekt u deze gegevens rechtstreeks aan ons, maar het is ook mogelijk dat wij deze gegevens van andere partijen verkrijgen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijds- of consumptiegewoonten, vooral als het verband kan houden met uw zorg. Financiële gegevens moeten worden verwerkt voor boekhoudkundige doeleinden. De gegevens met betrekking tot uw functie en uw activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

We verzamelen deze gegevens wanneer u onze papieren en elektronische formulieren invult.

MOGELIJK – Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we cookies, die u meer informatie geven over ons cookiebeleid. [LINK NAAR COOKIESBELEID].

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt NK Orthopedics gegevens?

We verwerken deze gegevens voor patiëntenzorg (het verlenen van zorgdiensten en dus de uitvoering van het contract dat we met u sluiten), [MOGELIJKE direct marketing], leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

MOGELIJK – Bij onze website stemmen we de inhoud en het gebruiksgemak zoveel mogelijk af op jou als gebruiker. Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aanbieden van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve applicaties en diensten van deze website.

Wat zijn de grondslagen van de gegevensverwerking door NK Orthopedie?

In principe verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben naar aanleiding van uw verzoek om zorg en behandeling en het medisch contract dat wij hiervoor met u afsluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgaanbieder uitvoeren.

De contractuele relatie is ook de basis voor de verwerking van gegevens met betrekking tot leveranciers.

Wanneer verwerking niet nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie, zoals in [MOGELIJKE direct marketing en] communicatie, is deze gebaseerd op onze legitieme belangen als zorgaanbieder, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. We zorgen er altijd voor dat er een evenwicht is tussen onze belangen en die van u

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Uw gegevens worden voornamelijk intern verwerkt ten behoeve van klantenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers die we gebruiken voor bepaalde specifieke diensten of missies, maar altijd onder onze controle / onder controle van NK Orthopedics.

Soms zijn we verplicht om informatie over u te verstrekken. Dit is met name het geval wanneer de wet ons daartoe verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om ons om informatie te vragen.

Worden uw gegevens buiten Europa verzonden?

Uw gegevens worden in principe niet overgedragen aan derde landen, dat wil zeggen landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dit gebeurt, zullen we ervoor zorgen dat derde landen een passend beschermingsniveau genieten of zullen we voldoende garanties bieden door contractuele clausules te ondertekenen met ontvangers in deze derde landen. Als dit niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat we een beroep kunnen doen op een van de uitzonderingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Als u hier vragen over heeft, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres:

nkorthopedics@gmail.com

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Uw gegevens worden voornamelijk intern verwerkt ten behoeve van klantenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers die we gebruiken voor bepaalde specifieke diensten of missies, maar altijd onder onze controle / onder controle van NK Orthopedics.

Soms zijn we verplicht om informatie over u te verstrekken. Dit is met name het geval wanneer de wet ons daartoe verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om ons om informatie te vragen.

Worden uw gegevens buiten Europa verzonden?

Uw rechten

U kunt de gegevens die wij over u verwerken altijd raadplegen en indien nodig laten corrigeren of verwijderen. Om dit te doen, vraagt ​​u onze facturatiedienst nkorthopedics@gmail.com  om een ​​bewijs van uw identiteit. Om te voorkomen dat uw gegevens worden doorgegeven aan iemand die er geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens behandelen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be  – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Wijzigingen

NK Orthopedie behoudt zich het recht voor deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen worden via de website aan gebruikers meegedeeld.

nkorthopedics@gmail.com